-Barna skal ha en trygg oppvekst

– Vi mener at beslutninger om hvordan familielivet skal organiseres fattes best rundt middagsbordet, og ikke av politikerne rundt Kongens bord. For meg er det aller viktigste å sikre alle barn en trygg oppvekst. Det er barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som sier dette i samtale med Magasinet Troens Bevis.

Det har aldri vært så mange barn som lever under fattigdomsgrensen i Norge som i 2021. Hva vil Kristelig Folkeparti gjøre for å endre denne situasjonen?

– Alle barn i Norge skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid. Økningen i antall barn som vokser opp i familier med lavinntekt er bekymringsfull. Vi vet at disse barna har økt risiko for en rekke levekårsutfordringer i oppveksten og at de har økt risiko for utenforskap og marginalisering senere i livet. Å få flere i arbeid er det aller viktigste vi kan gjøre for å forhindre ulikhet og fattigdom. I tillegg vil KrF styrke lavinntektsfamiliers økonomi, ved å øke engangsstønaden og barnetrygden. Vi vil gjøre det rimeligere å ha barna sine i barnehage og SFO, vi vil videreføre kontantstøtteordningen og forbedre bostøtteordningen for barnefamilier. I tillegg vil vi innføre et Fritidskort for alle barn mellom 6-18 år, slik at alle barn kan få støtte til å delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Hvilke saker har særlig engasjert deg som barne- og familieminister?

– Å sikre at alle barn har en trygg oppvekst er det som engasjerer meg aller mest. Det handler både om å legge til rette for at familier kan velge selv hvordan de vil organisere hverdagen sin, og å bedre barnefamilienes økonomi. KrF har nå sørget for at barnetrygden har økt for første gang på over 20 år. Det monner! I tillegg har vi tredoblet engangsstønaden for mødre som får barn før de har kommet seg ut i jobb. Jeg brenner også for at alle barn skal få muligheten til å delta, få venner og kjenne på mestring gjennom fritidsaktiviteter, og Fritidskortet er derfor en av sakene som engasjerer meg.

Hvor viktig er valgfriheten for småbarnsfamilier?

– Valgfriheten for barnefamilier er en av de aller viktigste sakene for KrF. Vi mener at beslutninger om hvordan familielivet skal organiseres fattes best rundt middagsbordet, og ikke av politikerne rundt Kongens bord. Derfor vil fjerne den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen. Vi vil også videreføre kontantstøtten og gjøre det rimeligere å ha flere barn i barnehage, slik at foreldre kan velge mellom gode og trygge barnehager, og å være litt lenger hjemme med ettåringen sin.

Du har fått på plass en ny trossamfunnslov. Hvorfor trenger vi en slik lov?

– For meg som leder i KrF er det viktig å legge til rette for troens plass i samfunnet. Den nye trossamfunnsloven var derfor viktig å få på plass for å sikre forutsigbarhet og trygghet for menigheter og trossamfunn.

Hva kan skje med den om det blir en regjeringsendring?

– Det er klart at den nye trossamfunnsloven hadde sett annerledes ut om KrF ikke hadde hatt en klar hånd på rattet. Utgangspunktet til KrF har vært å opprettholde tilliten til trossamfunnene, mens det kan synes som partiene på venstresiden, da inkludert Senterpartiet, i større grad ønsker å styre og kontrollere trossamfunn. Det være seg likestilling i styrer, hvor mange medlemmer menigheten må ha for å få tilskudd, og behovet for tilsyn og kontroll. Arbeiderpartiet ønsker også at menigheter og kirker må inngå en samfunnskontrakt med staten for å få statsstøtte. Det er mener jeg er feil vei å gå. Vi må heller legge til rette for åpenhet og tillit.

Hvor viktig er kirkens plass i samfunnet?

– I et livssynsåpent samfunn som Norge, hvor det å tro er like naturlig som ikke å tro, har kirken en helt sentral plass. Menigheter er ikke bare et samlingspunkt for de som tror, men har også en betydning for lokalsamfunn. Et eksempel er selvsagt hvordan mennesker søkte kirken da terroren rammet Norge i 2011, og ikke minst hvordan kirken åpnet dørene. Kirken opptrer ofte som et lim i samfunnet, noe KrF er opptatt av å ta vare på.

Hvorfor engasjerer du deg som politiker?

– Jeg tror at vi mennesker kan være med å påvirke verden til det bedre. Det gjør vi aller best når vi jobber på lag – for menneskeverdet, for å ta vare på våre neste, og for å ta vare på jorda vår. Som politiker kan jeg være med å dytte måten vi styrer landet på i rett retning. Det motiverer og engasjerer. Og det flotte med demokratiet er at alle kan delta: enten det er ved å stå i debatter å ta på seg lederverv, eller ved å gi sin stemme ved valg. Valget som kommer nå blir enormt viktig for å sikre et fortsatt sterkt KrF, som står opp for menneskeverdet og for de svake i samfunnet, avslutter Kjell Ingolf Ropstad.

Kilde: Troens Bevis bladet for september 2021

 

Se også:

Jesu eksempel motiverer meg

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter